What does your choice mean for you?

The content on this page can be viewed in the following languages

He aha te pānga o tō kōwhiringa ki a koe?

Ka pā atu tō kōwhiringa ki ngā kōwhiringa kaitono ka hora ki a koe i roto i ngā pōtitanga pāremata me ngā pōtitanga ā-rohe. Ka pāngia hoki pea e tō kōwhiringa te maha o ngā rohe pōti Māori me ngā rohe pōti whānui.

Te pōti i ngā pōtitanga pāremata me ngā pōtitanga pāerotanga 

Ka tohu tō kōwhiringa rārangi i te rohe pōti hei reira rā pōti ai koe, me ngā kōwhiringa kaitono ka hora ki a koe hei māngai mōu i roto Pāremata. 

  • Ki te kōwhiri koe i te rārangi Māori, ka pōti koe i tētehi kaitono i te rohe pōti Māori e noho nā koe.
  • Ki te kōwhiri koe i te rārangi whānui, ka pōti koe i tētehi kaitono i te rohe pōti whānui e noho nā koe.
  • Kotahi anake te rārangi o ngā rōpū tōrangapū hei pōti māu i te pōtitanga ā-motu, ahakoa te rārangi ka kōwhiria e koe.

Hei tauira, mehemea e noho ana koe ki Rotorua, ā, ka kōwhiri koe i te rārangi Māori, ka pōti koe i roto i te rohe pōti o Waiariki.

Ka noho hei MP mō tōu rohe te tangata he nui katoa ngā pōti ka riro i a ia i roto i te rohe pōti Māori o Waiariki.

Ki te kōwhiri koe i te rārangi whānui, ka pōti koe i roto i te rohe pōti o Rotorua. Ka noho hei MP mō tōu rohe te tangata he nui katoa ngā pōti ka riro i a ia i roto i te rohe pōti whānui o Rotorua.

He aha te rohe pōti?

Kimihia tō rohe pōti i te mahere whenua

Te whakatau i te maha o ngā rohe pōti Māori me ngā rohe pōti whānui 

Ka whakamahia te tokomaha o ngā Māori i te rārangi whānui me te rārangi Māori, ā, ka whakamahia hoki ngā hua o te tatauranga ā-motu, ki te whakatau i te maha o ngā rohe pōti whānui me ngā rohe pōti Māori.  

Ka tohu pea te maha o ngā Māori kua rēhita ki te rārangi Māori i te pikinga rānei o te maha o ngā rohe pōti Māori, i te hekenga rānei, i te pupurutanga rānei kia ōrite tonu, hei ngā pōtitanga o ngā tau e heke mai nei.   

I tēnei wā, e 65 ngā rohe pōti whānui, ā, e 7 ngā rohe pōti Māori.

Ko ngā rohe pōti Māori me ngā rohe pōti whānui o nāianei 

Ka whakatauria te maha o ngā rohe pōti – Māori mai, whānui mai – me ngā rohenga o ngā rohe pōti e te arotakenga rohenga ka tū ā muri i ia tatauranga ā-motu.

Ka tū tētehi arotakenga rohenga i mua i te Pōtitanga ā-Motu 2026. 

He pēwhea te whakatau i ngā rohe pōti?

Te whakatau i te maha o ngā rohe pōti

Te pōti i ngā pōtitanga ā-rohe 

Ka pāngia hoki e tō kōwhiringa ngā kōwhiringa kaitono e hora ana ki a koe i roto i ngā pōtitanga ā-rohe.  Mehemea ka kōwhiri koe i te rārangi Māori, ā, he wāri Māori tō tō kaunihera, he marea pōti (arā, he “constituency”) Māori rānei,  ka pōti koe i ngā kaitono i roto i taua wāri Māori, i taua marea pōti rānei. Mehemea ka kōwhiri koe i te rārangi whānui, ka pōti koe i ngā kaitono i roto i te wāri whānui, i te marea pōti whānui rānei. 

He aha te pōtitanga ā-rohe?